Cíl školského poradenského zařízení

Výchovné poradenství ve škole je koordinováno výchovným poradcem, ve spolupráci s třídním učitelem žáka, jeho zákonným zástupcem či konkrétním vyučujícím daného předmětu.

Výchovné poradenství je vymezené na tyto základní činnosti:

  • poradenská činnost – poradenství v otázkách výchovy a vzdělávání, profesní orientace a v oblasti problémového vývoje mládeže,
  • konzultační činnost – zaměřená na poskytování konzultací žákům a jejich zákonným zástupcům při řešení výchovných a vzdělávacích problémů a poskytování informací o možnostech studia na vysokých školách a možnostech volby povolání,
  • koordinační činnost – zaměřená na spolupráci školy s poradenskými zařízeními a dalšími odbornými pracovišti zabývajícími se péčí o děti a mládež, poskytování metodické pomoci pedagogům školy.

Kariérové poradenství zajišťuje:

poradenské služby – v rozsahu odpovídajícím potřebám studentů, zaměřené na kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění absolventů.

Školní metodik prevence vykonává činnosti:

  • metodická činnost – tvorba a realizace minimálního preventivního programu – sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení,
  • koordinační činnost – realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů, koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky,
  • informační činnost – zajišťování odborných informací o problematice sociálně patologických jevů,
  • poradenská činnost – poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů.

O činnostech je vedena písemná dokumentace v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

« zpět na výpis událostí

Potřebujete poradit?

Kontaktujte nás

Kde nás najdete?

Zobrazit na mapě