Oznámení v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. zákon o ochraně oznamovatelů ze dne 20. června 2023 a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) lze podat:

  • ústně v budově Obchodní akademie a Střední odborné školy cestovního ruchu Choceň, T. G. Masaryka 1000. v kanceláři č. 10 eventuálně v kanceláři č. 11.
    O podaném oznámení bude sepsán písemný záznam, případně bude se souhlasem oznamovatele pořízen zvukový záznam oznámení,
  • písemně na adresu Obchodní akademie a Střední odborné školy cestovního ruchu Choceň, T. G. Masaryka 1000, 565 01 Choceň, s označením obálky „NEOTVÍRAT – pouze do rukou příslušné osoby“, případně vhozením obálky do schránky s označením „Whistleblowing“ před kanceláří č. 10,
  • telefonicky na telefonním čísle 465 321 122. Telefonický hovor bude se souhlasem oznamovatele nahráván,
  • elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing@oa-chocen.cz.

Osobou pověřenou v rámci Vnitřního oznamovacího systému Obchodní akademie a Střední odborné školy cestovního ruchu Choceň je Mgr. Jaroslav Studnička, ředitel školy.

Oznamovatelem ve smyslu Zákona a Směrnice je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí a tuto skutečnost oznámila.

Směrnice k ochraně oznamovatelů trestné činnosti 2023